Humphrey Mezunları Derneği KVKK Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BELGESİ

 

Dernek üyelerimizin ve derneğimize destek veren ve birlikte faaliyet gösterdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile bağışçılarımızın kişisel verilerin korunması hakkında kanun kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin duyurudur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve MUVAFAKATNAME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ile birlikte, Humphrey Mezunları Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza  bildirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Dernek’e yapmış olduğunuz üyelik başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilginiz.
 2. İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.
 3. Kişisel Bilgiler: Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar.
 4. Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte ihtiyari olarak ilettiğiniz görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki göreviniz, en son görev yaptığınız kurum, en son bitirdiğiniz okul.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Dernek’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte Dernek’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile üyelik başvuru formunda ihtiyari olarak belirtmiş olduğunuz üyesi olduğunuz derneklerin isimleri. Ancak Derneğimiz bu tür bilgileri üyelerinden toplamamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Dernek’e üyelik başvurusu için fiziki olarak veya  www.humphreyalumni.org.tr  adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e üyelik başvurusu ile ilgili fiziki olarak sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta  ve işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’nün kapsamındaki işlemler dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde Dernek tarafından işlenecek ve bu kapsamda Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde Dernek’in idari personeli ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılacaktır.

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere  erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK tahtında ilgili kişi (gerçek kişi) olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak Derneğimize başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde ise başvurudan 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Humphrey Mezunları Derneği, Refik Belendir Sok. No:122/1 Y. Ayrancı/Çankaya /Ankara adresine veya hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail hesabımıza iletmek suretiyle, noter kanalıyla veya  KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile  gönderebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Humphrey Mezunları Derneği

 

 


HUMPHREY MEZUNLARI DERNEĞİ

Hubert H. Humphrey Programı, merhum Senatör ve A.B.D. Başkan Yardımcısı Hubert H. Humphrey’in onuruna ilk olarak 1978 yılında düzenlenen bir Fulbright Değişim Programıdır. >>>